dr hab. Artur Wiktor

technologia żywnosci

dr hab. Artur Wiktor

Specjalizacja: technologia żywności

 

Zakres badań:

 • technologia żywności
 • inżynieria żywności
 • projektowanie produktów spożywczych
 • analogi mięsa
 • analogi nabiału
 • pulsacyjne pole elektryczne
 • nietermiczne metody przetwarzania i utrwalania żywności
 • suszenie owoców i warzyw
 • zamrażanie owoców i warzyw
 • suszenie rozpyłowe

Czytaj dalej

dr hab. Katarzyna Samborska, prof. SGGW

dr hab. Katarzyna Samborska, prof. SGGW

Specjalizacja: technologia żywności

 

Zakres badań:

 • technologia żywności
 • operacje jednostkowe w inżynierii żywności
 • suszenie żywności i materiałów biotechnologicznych (enzymów)
 • suszenie rozpyłowe
 • suszenie miodu i koncentratów 
 • mikrokapsułkowanie metodą suszenia rozpyłowego
 • proszki spożywcze - otrzymywanie i charakterystyka
 • procesy membranowe (mikrofiltracja, ultrafiltracja, nanofiltracja, odwrócona osmoza)

Czytaj dalej

dr Paweł Kraciński

ekonomika handlu

dr Paweł Kraciński

Specjalizacja: rynek owoców i warzyw

 

Zakres badań:

 • ceny owoców i warzyw
 • handel zagraniczny produktami ogrodniczymi
 • konkurencyjność produktów ogrodniczych na rynkach zagranicznych

Czytaj dalej

mgr inż. Rafał Maciaszek

akwarystyka, zoologia

mgr inż. Rafał Maciaszek

Specjalizacja: gatunki obce i inwazyjne, akwarystyka, hodowla krewetek i raków

 

Obszary tematyczne:

 • gatunki obce i inwazyjne
 • akwarystyka
 • ryby
 • bezkręgowce wodne
 • ekosystemy wodne
 • monitoring przyrodniczy

Czytaj dalej

dr hab. inż. Jan Łukaszkiewicz

architektura krajobrazu

dr hab. inż. Jan Łukaszkiewicz

Specjalizacja: architektura krajobrazu

Zakres badań:

 • wzrost drzew w warunkach antropogenicznych z uwzględnieniem kolizji na styku roślinność /infrastruktura techniczna
 • szacowanie wieku drzew i zadrzewień na terenach zurbanizowanych i otwartych
 • kształtowanie struktury zadrzewień (zwł. struktura przestrzenna, gatunkowa, wieku) w obiektach architektury krajobrazu i jej wpływ na bioklimat rekreacyjny
 • liniowe układy zieleni w strukturze miejskiej np. zielone korytarze tramwajowe, zieleń wzdłuż kanałów wodnych
 • zastosowanie wybranych grup rodzajowych roślin drzewiastych w krajobrazie zurbanizowanym i otwartym np.: topole, drzewa owocowe i in.

 • projektowanie
 • budowa i pielęgnowanie terenów zieleni
 • dachy zielone
 • zadrzewienia
 • wiek drzew

Czytaj dalej

prof. dr hab. Michał Jerzy Zasada

leśnictwo

prof. dr hab. Michał Jerzy Zasada

Specjalizacja: leśnictwo, dendrometria

Zakres badań:

 • dendrometria
 • produkcyjność lasu i urządzanie lasu
 • modelowanie wzrostu drzew i drzewostanów
 • nowoczesne metody pomiaru lasu i zastosowanie systemów wspomagania decyzji w planowaniu gospodarki leśnej

Czytaj dalej

prof. dr hab. inż. Joanna Paliszkiewicz

zarządzanie

prof. dr hab. inż. Joanna Paliszkiewicz

Specjalizacja: Zarządzanie

 

Zakres badań: (publikowała ponad 220 publikacji z tego zakresu w tym 14 książek)

Zajmuje się zagadnieniami:

 • zaufania
 • zarządzania wiedzą
 • oraz mediów społecznościowych

Czytaj dalej

prof. dr hab.  Marcin Filipecki

biotechnologia, GMO

prof. dr hab.  Marcin Filipecki

Specjalizacja: biologia, biotechnologia, GMO

 

Zakres badań:

 • badania na poziomie molekularnym reakcji roślin na szkodniki i inne czynniki stresowe
 • poszukiwanie genów zwiększających odporność na przędziorki i nicienie pasożytnicze
 • biologia molekularna roślin, bioinformatyką, genetyczne modyfikowanie roślin poprzez mutagenezę, transgenezę, cisgenezę i edycję genomu

Czytaj dalej

dr hab. Małgorzata Ziarno, prof. SGGW

przetwórstwo mleka, technologia żywności, żywienie człowieka

dr hab. Małgorzata Ziarno, prof. SGGW

Specjalizacja: przetwórstwo mleka

Zakres badań:

 • żywność funkcjonalna i podnoszenie wartości odżywczej produktów mleczarskich: wzbogacanie w składniki mineralne, drobnoustroje probiotyczne, peptydy funkcjonalne i inne naturalne składniki żywności o właściwościach prozdrowotnych
 • higiena produkcji i kontrola jakości żywności: wymagania sanitarne, kontrola higieny i jakości produkcji, nowoczesne metody instrumentalne stosowane w kontroli higieny produkcji i kontroli jakości żywności
 • bezpieczeństwo produktów żywnościowych, głównie mleczarskich: etiologia zatruć pokarmowych, identyfikacja i właściwości drobnoustrojów patogennych, lekooporność drobnoustrojów, alergeny występujące w żywności
 • nowoczesne metody badania bakterii fermentacji mlekowej
 • produkcja i jakość produktów mleczarskich i ich roślinnych substytutów
 • analiza i ocena przetworów mlecznych oraz ich roślinnych substytutów
 • higiena produkcji i kontrola jakości żywności
 • nowoczesne metody instrumentalne w kontroli higieny produkcji i jakości żywności
 • wykorzystanie bakterii fermentacji mlekowej i bakterii fermentacji propionowej w produkcji i bioochronie żywności

Czytaj dalej

prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko

gospodarka wodna, hydrologia

prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko

Specjalizacja: hydrologia i gospodarka wodna

Zakres badań:

 • zagadnienia hydrologiczne dotyczą głównie roli czynnika wodnego w ochronie lub restytucji mokradeł
 • możliwość wykorzystania modeli hydrologicznych w planowaniu wodno-gospodarczym

Czytaj dalej

dr inż. Dorota Sikora

architektura krajobrazu

dr inż. Dorota Sikora

Specjalizacja: architektura krajobrazu

 

Zakres badań: 

 • ochrona i konserwacja zabytkowych terenów zieleni - historycznych parków
 • ogrodów oraz innych form zieleni komponowanej
 • waloryzacja i ochrona krajobrazu kulturowego
 • historia architektury krajobrazu  

Czytaj dalej

prof. dr hab. Kazimierz Tomala

przechowalnictwo owoców

prof. dr hab. Kazimierz Tomala

Specjalizacja: przechowalnictwo owoców

Zakres badań:

 • jakość i zdolność przechowalnicza owoców,  w tym przyczyny zmienności składu mineralnego i zdolności przechowalniczej jabłek i gruszek
 • metody wyznaczania dojrzałości zbiorczej
 • skarlanie wzrostu jabłoni
 • stosowaniem giberelin
 • przed- i pozbiorcze blokowanie receptorów etylenu
 • przechowywanie w warunkach KA i ULO, a także w dynamicznie kontrolowanej atmosferze

Czytaj dalej

dr hab. Agata Balińska

turystyka, sharing economy

dr hab. Agata Balińska

Specjalizacja: turystyka, sharing economy

Szczegółowy obszar badań:

 • agroturystyka i inne formy turystyki na obszarach wiejskich,
 • koncepcja smart villages,
 • znaczenie gospodarski turystycznej w rozwoju terytorialnym,
 • produkty sieciowe,
 • konkurencyjność produktów i destynacji turystycznych,
 • aktywność turystyczna,
 • sharing economy – przejawy, uwarunkowania, skutki,
 • doskonalenie jakości produktów turystycznych,
 • metody badań satysfakcji konsumentów,
 • zrównoważone zachowania konsumentów.

Czytaj dalej

prof. dr hab. Jarosław Gołębiewski

analiza rynku, ekonomika handlu, rynek żywnościowy

prof. dr hab. Jarosław Gołębiewski

Specjalizacja: rynek żywnościowy w Polsce

Zakres badań:

 • analiza rynku
 • marketing
 • gospodarka żywnościowa
 • ekonomika handlu
 • zarządzanie w agrobiznesie

Czytaj dalej

dr hab. Marta Mendel

weterynaria, medycyna weterynaryjna

dr hab. Marta Mendel

Specjalizacja: farmakologiczne działanie roślin leczniczych oraz substancji czynnych pochodzenia roślinnego

Zakres badań:

 • wykorzystanie alternatywnych metod i modeli eksperymentalnych in vitro / ex vivo, które umożliwiają ocenę oddziaływania ksenobiotyków na różne funkcje przewodu pokarmowego i wątroby
 • ocena toksycznego działania mykotoksyn

Czytaj dalej

dr inż. Marzena Suchocka

architektura krajobrazu

dr inż. Marzena Suchocka

Specjalizacja: architektura krajobrazu, urban forestry

 

Zakres badań:

 • badania i ekspertyzy dotyczące wpływu prac budowlanych na żywotność i statykę drzew  
 • wycena wartości odtworzeniowej i wartości usług ekosystemowych drzew  
 • ocena statyki drzew, również z zastosowaniem specjalistycznych sprzętów
 • korzyści z drzew i zastosowanie zielonej infrastruktury w projektowaniu jako wspomaganie szarej infrastruktury  

 

Czytaj dalej

dr Filip Bujakowski

inżynieria środowiska

dr Filip Bujakowski

Specjalizacja: inżynieria środowiska

 

Zakres badań: 

 • Modelowanie przypływu wód podziemnych
 • Badania relacji wód podziemnych i powierzchniowych w strefie hyporeicznej
 • Oceny odziaływania inwestycji na wody podziemne
 • Badania hydrograficzne
 • Ekspertyzy i dokumentacje geologiczne
 

Czytaj dalej

prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski

odnawialne źrodła energii

prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski

Specjalizacja: inżynieria rolnicza, energetyczna konwersja biomasy na paliwa stałe i gazowe

 

Zakres badań: 

 • modelowanie matematyczne procesów roboczych maszyn rolniczych oraz procesów fizycznych separacji i zagęszczania materiałów lignocelulozowych
 • relacje fizyczne element roboczy – gleba lub materiał roślinny
 • właściwości mechaniczne materiałów lepkosprężystych
 • techniki i technologie rolnicze
 • rolnictwo precyzyjne
 • eksploatacja maszyn
 • bezpieczeństwo użytkowania maszyn

Czytaj dalej

prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk

weterynaria

prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk

Specjalizacja: weterynaria ptaków, diagnostyki, patologii i profilaktyki różnych chorób zakaźnych i niezakaźnych drobiu, ptaków domowych oraz gołębi.

 

Zakres badań:

 • diagnostyka, patologia i profilaktyka różnych chorób zakaźnych i niezakaźnych drobiu, ptaków domowych oraz gołębi
 • ptasia grypa
 • salmonelloza drobiu
 • jakość mięsa drobiowego i jaj
 • zagrożenia zdrowotne produktów drobiarskich
 • antybiotyki i hormony w produktach drobiarskich
 • choroby jakimi mogą zarazić nas ptaki
 • gołębie – zagrożenie dla mieszkańców miast
 • bioasekuracja ferm drobiu

 

Czytaj dalej

dr Grzegorz Wierzbicki

inżynieria środowiska, geologia

dr Grzegorz Wierzbicki

Specjalizacja: geomorfologia, geografia fizyczna, geologia i hydrogeologia, glacjologia

 

Zakres badań:

 • współczesne procesy morfogenetyczne
 • przyrodnicze uwarunkowania powodzi, podtopień i zdarzeń ekstremalnych
 • ewolucja krajobrazu i geoekologia
 • geoturystyka w różnych strefach morfoklimatycznych Ziemi, zwłaszcza w strefie polarnej
 • inżynieria środowiska vs. ochrona przyrody
 • geograficzne uwarunkowania transportu kolejowego i wodnego-śródlądowego
 • teledetekcja środowiska, kartografia i GIS

Czytaj dalej

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), w tym pliki funkcjonalne, analityczne i reklamowe. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych użytkowników serwisu i wykorzystywanych technologii śledzących dostępne są w „Polityce cookies”. Aby zmienić ustawienia skorzystaj z ustawień swojej przeglądarki, aby wyłączyć pliki cookies kliknij "Nie wyrażam zgody".
Polityka prywatności