dr Tomasz Herudziński

Socjologia

dr Tomasz Herudziński

Specjalizacja: socjologia

 

Zakres badań:

 • zmiany społeczne i transformacja energetyczna

 • mentalność społeczna

 • opinia publiczna

 • społeczności lokalne i samorząd terytorialn

 

Realizator licznych projektów badawczych, aktywny uczestnik międzynarodowych i krajowym konferencji naukowych. Współorganizator cyklicznej konferencji „Społeczności lokalne wobec wyzwań współczesności”. Autor i współautor licznych publikacji naukowych oraz autor popularyzatorskich. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (PTS) oraz Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego (ESA).

Czytaj dalej

dr hab. Artur Wiktor, prof. SGGW

technologia żywnosci

dr hab. Artur Wiktor, prof. SGGW

Specjalizacja: technologia żywności

 

Zakres badań:

 • technologia żywności
 • inżynieria żywności
 • projektowanie produktów spożywczych
 • analogi mięsa
 • analogi nabiału
 • pulsacyjne pole elektryczne
 • nietermiczne metody przetwarzania i utrwalania żywności
 • suszenie owoców i warzyw
 • zamrażanie owoców i warzyw
 • suszenie rozpyłowe

Czytaj dalej

dr hab. Katarzyna Samborska, prof. SGGW

dr hab. Katarzyna Samborska, prof. SGGW

Specjalizacja: technologia żywności

 

Zakres badań:

 • technologia żywności
 • operacje jednostkowe w inżynierii żywności
 • suszenie żywności i materiałów biotechnologicznych (enzymów)
 • suszenie rozpyłowe
 • suszenie miodu i koncentratów 
 • mikrokapsułkowanie metodą suszenia rozpyłowego
 • proszki spożywcze - otrzymywanie i charakterystyka
 • procesy membranowe (mikrofiltracja, ultrafiltracja, nanofiltracja, odwrócona osmoza)

Czytaj dalej

dr Paweł Kraciński

ekonomika handlu

dr Paweł Kraciński

Specjalizacja: rynek owoców i warzyw

 

Zakres badań:

 • ceny owoców i warzyw
 • handel zagraniczny produktami ogrodniczymi
 • konkurencyjność produktów ogrodniczych na rynkach zagranicznych

Czytaj dalej

mgr inż. Rafał Maciaszek

zoologia, akwarystyka

mgr inż. Rafał Maciaszek

Specjalizacja: gatunki obce i inwazyjne, akwarystyka, hodowla krewetek i raków

 

Obszary tematyczne:

 • gatunki obce i inwazyjne
 • akwarystyka
 • ryby
 • bezkręgowce wodne
 • ekosystemy wodne
 • monitoring przyrodniczy

Czytaj dalej

dr hab. inż. Jan Łukaszkiewicz

architektura krajobrazu

dr hab. inż. Jan Łukaszkiewicz

Specjalizacja: architektura krajobrazu

Zakres badań:

 • wzrost drzew w warunkach antropogenicznych z uwzględnieniem kolizji na styku roślinność /infrastruktura techniczna
 • szacowanie wieku drzew i zadrzewień na terenach zurbanizowanych i otwartych
 • kształtowanie struktury zadrzewień (zwł. struktura przestrzenna, gatunkowa, wieku) w obiektach architektury krajobrazu i jej wpływ na bioklimat rekreacyjny
 • liniowe układy zieleni w strukturze miejskiej np. zielone korytarze tramwajowe, zieleń wzdłuż kanałów wodnych
 • zastosowanie wybranych grup rodzajowych roślin drzewiastych w krajobrazie zurbanizowanym i otwartym np.: topole, drzewa owocowe i in.

 • projektowanie
 • budowa i pielęgnowanie terenów zieleni
 • dachy zielone
 • zadrzewienia
 • wiek drzew

Czytaj dalej

prof. dr hab. Michał Jerzy Zasada

leśnictwo

prof. dr hab. Michał Jerzy Zasada

Specjalizacja: leśnictwo, dendrometria

Zakres badań:

 • dendrometria
 • produkcyjność lasu i urządzanie lasu
 • modelowanie wzrostu drzew i drzewostanów
 • nowoczesne metody pomiaru lasu i zastosowanie systemów wspomagania decyzji w planowaniu gospodarki leśnej

Czytaj dalej

prof. dr hab. inż. Joanna Paliszkiewicz

zarządzanie

prof. dr hab. inż. Joanna Paliszkiewicz

Specjalizacja: Zarządzanie

 

Zakres badań: (publikowała ponad 220 publikacji z tego zakresu w tym 14 książek)

Zajmuje się zagadnieniami:

 • zaufania
 • zarządzania wiedzą
 • oraz mediów społecznościowych

Czytaj dalej

prof. dr hab.  Marcin Filipecki

GMO, biotechnologia

prof. dr hab.  Marcin Filipecki

Specjalizacja: biologia, biotechnologia, GMO

 

Zakres badań:

 • badania na poziomie molekularnym reakcji roślin na szkodniki i inne czynniki stresowe
 • poszukiwanie genów zwiększających odporność na przędziorki i nicienie pasożytnicze
 • biologia molekularna roślin, bioinformatyką, genetyczne modyfikowanie roślin poprzez mutagenezę, transgenezę, cisgenezę i edycję genomu

Czytaj dalej

dr hab. Małgorzata Ziarno, prof. SGGW

żywienie człowieka, technologia żywności, przetwórstwo mleka

dr hab. Małgorzata Ziarno, prof. SGGW

Specjalizacja: przetwórstwo mleka

Zakres badań:

 • żywność funkcjonalna i podnoszenie wartości odżywczej produktów mleczarskich: wzbogacanie w składniki mineralne, drobnoustroje probiotyczne, peptydy funkcjonalne i inne naturalne składniki żywności o właściwościach prozdrowotnych
 • higiena produkcji i kontrola jakości żywności: wymagania sanitarne, kontrola higieny i jakości produkcji, nowoczesne metody instrumentalne stosowane w kontroli higieny produkcji i kontroli jakości żywności
 • bezpieczeństwo produktów żywnościowych, głównie mleczarskich: etiologia zatruć pokarmowych, identyfikacja i właściwości drobnoustrojów patogennych, lekooporność drobnoustrojów, alergeny występujące w żywności
 • nowoczesne metody badania bakterii fermentacji mlekowej
 • produkcja i jakość produktów mleczarskich i ich roślinnych substytutów
 • analiza i ocena przetworów mlecznych oraz ich roślinnych substytutów
 • higiena produkcji i kontrola jakości żywności
 • nowoczesne metody instrumentalne w kontroli higieny produkcji i jakości żywności
 • wykorzystanie bakterii fermentacji mlekowej i bakterii fermentacji propionowej w produkcji i bioochronie żywności

Czytaj dalej

prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko

hydrologia, gospodarka wodna

prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko

Specjalizacja: hydrologia i gospodarka wodna

Zakres badań:

 • zagadnienia hydrologiczne dotyczą głównie roli czynnika wodnego w ochronie lub restytucji mokradeł
 • możliwość wykorzystania modeli hydrologicznych w planowaniu wodno-gospodarczym

Czytaj dalej

dr inż. Dorota Sikora

architektura krajobrazu

dr inż. Dorota Sikora

Specjalizacja: architektura krajobrazu

 

Zakres badań: 

 • ochrona i konserwacja zabytkowych terenów zieleni - historycznych parków
 • ogrodów oraz innych form zieleni komponowanej
 • waloryzacja i ochrona krajobrazu kulturowego
 • historia architektury krajobrazu  

Czytaj dalej

prof. dr hab. Kazimierz Tomala

przechowalnictwo owoców

prof. dr hab. Kazimierz Tomala

Specjalizacja: przechowalnictwo owoców

Zakres badań:

 • jakość i zdolność przechowalnicza owoców,  w tym przyczyny zmienności składu mineralnego i zdolności przechowalniczej jabłek i gruszek
 • metody wyznaczania dojrzałości zbiorczej
 • skarlanie wzrostu jabłoni
 • stosowaniem giberelin
 • przed- i pozbiorcze blokowanie receptorów etylenu
 • przechowywanie w warunkach KA i ULO, a także w dynamicznie kontrolowanej atmosferze

Czytaj dalej

dr hab. Agata Balińska

sharing economy, turystyka

dr hab. Agata Balińska

Specjalizacja: turystyka, sharing economy

Szczegółowy obszar badań:

 • agroturystyka i inne formy turystyki na obszarach wiejskich,
 • koncepcja smart villages,
 • znaczenie gospodarski turystycznej w rozwoju terytorialnym,
 • produkty sieciowe,
 • konkurencyjność produktów i destynacji turystycznych,
 • aktywność turystyczna,
 • sharing economy – przejawy, uwarunkowania, skutki,
 • doskonalenie jakości produktów turystycznych,
 • metody badań satysfakcji konsumentów,
 • zrównoważone zachowania konsumentów.

Czytaj dalej

prof. dr hab. Jarosław Gołębiewski

rynek żywnościowy, ekonomika handlu, analiza rynku

prof. dr hab. Jarosław Gołębiewski

Specjalizacja: rynek żywnościowy w Polsce

Zakres badań:

 • analiza rynku
 • marketing
 • gospodarka żywnościowa
 • ekonomika handlu
 • zarządzanie w agrobiznesie

Czytaj dalej

dr hab. Marta Mendel

medycyna weterynaryjna, weterynaria

dr hab. Marta Mendel

Specjalizacja: farmakologiczne działanie roślin leczniczych oraz substancji czynnych pochodzenia roślinnego

Zakres badań:

 • wykorzystanie alternatywnych metod i modeli eksperymentalnych in vitro / ex vivo, które umożliwiają ocenę oddziaływania ksenobiotyków na różne funkcje przewodu pokarmowego i wątroby
 • ocena toksycznego działania mykotoksyn

Czytaj dalej

dr inż. Marzena Suchocka

architektura krajobrazu

dr inż. Marzena Suchocka

Specjalizacja: architektura krajobrazu, urban forestry

 

Zakres badań:

 • badania i ekspertyzy dotyczące wpływu prac budowlanych na żywotność i statykę drzew  
 • wycena wartości odtworzeniowej i wartości usług ekosystemowych drzew  
 • ocena statyki drzew, również z zastosowaniem specjalistycznych sprzętów
 • korzyści z drzew i zastosowanie zielonej infrastruktury w projektowaniu jako wspomaganie szarej infrastruktury  

 

Czytaj dalej

dr Filip Bujakowski

inżynieria środowiska

dr Filip Bujakowski

Specjalizacja: inżynieria środowiska

 

Zakres badań: 

 • Modelowanie przypływu wód podziemnych
 • Badania relacji wód podziemnych i powierzchniowych w strefie hyporeicznej
 • Oceny odziaływania inwestycji na wody podziemne
 • Badania hydrograficzne
 • Ekspertyzy i dokumentacje geologiczne
 

Czytaj dalej

prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski

odnawialne źrodła energii

prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski

Specjalizacja: inżynieria rolnicza, energetyczna konwersja biomasy na paliwa stałe i gazowe

 

Zakres badań: 

 • modelowanie matematyczne procesów roboczych maszyn rolniczych oraz procesów fizycznych separacji i zagęszczania materiałów lignocelulozowych
 • relacje fizyczne element roboczy – gleba lub materiał roślinny
 • właściwości mechaniczne materiałów lepkosprężystych
 • techniki i technologie rolnicze
 • rolnictwo precyzyjne
 • eksploatacja maszyn
 • bezpieczeństwo użytkowania maszyn

Czytaj dalej

prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk

weterynaria

prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk

Specjalizacja: weterynaria ptaków, diagnostyki, patologii i profilaktyki różnych chorób zakaźnych i niezakaźnych drobiu, ptaków domowych oraz gołębi.

 

Zakres badań:

 • diagnostyka, patologia i profilaktyka różnych chorób zakaźnych i niezakaźnych drobiu, ptaków domowych oraz gołębi
 • ptasia grypa
 • salmonelloza drobiu
 • jakość mięsa drobiowego i jaj
 • zagrożenia zdrowotne produktów drobiarskich
 • antybiotyki i hormony w produktach drobiarskich
 • choroby jakimi mogą zarazić nas ptaki
 • gołębie – zagrożenie dla mieszkańców miast
 • bioasekuracja ferm drobiu

 

Czytaj dalej

dr Grzegorz Wierzbicki

geologia, inżynieria środowiska

dr Grzegorz Wierzbicki

Specjalizacja: geomorfologia, geografia fizyczna, geologia i hydrogeologia, glacjologia

 

Zakres badań:

 • współczesne procesy morfogenetyczne
 • przyrodnicze uwarunkowania powodzi, podtopień i zdarzeń ekstremalnych
 • ewolucja krajobrazu i geoekologia
 • geoturystyka w różnych strefach morfoklimatycznych Ziemi, zwłaszcza w strefie polarnej
 • inżynieria środowiska vs. ochrona przyrody
 • geograficzne uwarunkowania transportu kolejowego i wodnego-śródlądowego
 • teledetekcja środowiska, kartografia i GIS

Czytaj dalej

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), w tym pliki funkcjonalne, analityczne i reklamowe. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych użytkowników serwisu i wykorzystywanych technologii śledzących dostępne są w „Polityce cookies”. Aby zmienić ustawienia skorzystaj z ustawień swojej przeglądarki, aby wyłączyć pliki cookies kliknij "Nie wyrażam zgody".
Polityka prywatności