Dla mediów

Prorektor ds. Dydaktyki

Prorektor ds. Dydaktyki
prof. dr hab. Kazimierz Tomala

 TomalaK-biogram-2016-2.jpg

Kazimierz Tomala urodził się 1 stycznia 1956 r. w Prusach k. Warki. Ukończył Technikum Ogrodnicze w Sochaczewie w 1975 r. Absolwent Wydziału Ogrodniczego SGGW (1980), doktor nauk rolniczych (1987), doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa – sadownictwa (1996), profesor nauk rolniczych (2001). Od 1.04.1981 r. do chwili obecnej pracuje jako nauczyciel akademicki na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, od 2008 r. na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Sadownictwa (obecnie Samodzielny Zakład Sadownictwa).

Staże naukowe: 1984 r. – University of British Columbia and Research Station – Summerland, Kanada (stypendysta fundacji A.S. Dekabana), 1987–1989 – Michigan State University, USA, 1999 r. – Universidad de TALCA, Chile, 2001 r. – Jilin University, Chiny.

Od początku pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami jakości i zdolności przechowalniczej owoców, w tym: metodami wyznaczania dojrzałości zbiorczej, wzbogacaniem w wapń, skarlaniem wzrostu jabłoni, stosowaniem giberelin, blokowaniem receptorów etylenu oraz przechowywaniem w warunkach KA i ULO, ostatnio także w dynamicznie kontrolowanej atmosferze. Tej tematyce poświęcony jest dorobek naukowy i upowszechnieniowy, obejmujący 470 opracowań, w tym: 77 prac twórczych, 62 rozdziały w monografiach, 104 komunikaty, 5 książek, 2 instrukcje wdrożeniowe, 213 prac popularnonaukowych, 7 ekspertyz. Ma na swoim koncie ponad 150 wykładów dla sadowników-praktyków oraz ponad 35 wywiadów radiowych i telewizyjnych. Kierownik sześciu projektów badawczych uzyskanych w ramach konkursów z KBN, pakietu w projekcie finansowanym z 5. Programu Ramowego Unii Europejskiej, trzech tematów zleconych przez podmioty zagraniczne i 9 tematów zleconych przez przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych.

Prowadzi liczne zajęcia dydaktyczne, w tym wykłady z sadownictwa, przechowalnictwa, podstaw produkcji ogrodniczej, towaroznawstwa ogrodniczego, regulowania wzrostu i dojrzewania, a także seminarium inżynierskie i magisterskie z sadownictwa.

Pod jego kierunkiem wykonano 87 prac inżynierskich, 131 prac magisterskich, 10 doktorów zakończyło pomyślnie swoje przewody doktorskie, w tym 1 z Jemenu, 2 przewody są w toku.

Opracował 8 recenzji rozpraw doktorskich, 24 recenzje lub opinie w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego, 14 – w postępowaniu o nadanie tytułu lub zatrudnieniu na stanowisku profesora, 1 w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa, 1 o przyznanie uprawnień do doktoryzowania, 45 projektów badawczych oraz 62 artykuły naukowe.

Ważniejsze funkcje w SGGW: opiekun koła naukowego (1991–1994), prodziekan ds. studenckich na Wydziale Ogrodniczym (1994–1999), dziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu (1999–2005), kierownik Katedry Sadownictwa (1997–1999, 2006–2016), członek Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania (1996–1999), a także jej przewodniczący (2002–2005), członek Senackiej Komisji ds. Finansowych (2005–2008), członek Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadr Naukowych i Dydaktycznych (2008–2012), członek Rektorskiej Komisji ds. Przetargów (2005–2016), członek Rady Międzywydziałowego Studium Towaroznawstwa (2006–2012), rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich (2012–2016).

Ważniejsze funkcje poza SGGW: członek Grupy Roboczej Ogrodnictwo, Zespołu Ekspertów Nauk Rolniczych MEN (1996–1998), członek Sekcji Ogrodnictwa KBN (P06C, 1997–2000), członek Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych (od 1990 r.), członek Kolegium Redakcyjnego Folia Horticulturae (od 2001 r.), członek Kolegium Redakcyjnego Acta Agrobotanica (od 2002 r.), członek Towarzystwa Botanicznego (od 2002 r.), przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa (obecnie Instytut Ogrodnictwa) w Skierniewicach (od 2003 r.), zastępca przewodniczącego KNO PAN (2003–2006) oraz członek KNO PAN (2007–2015), Konsultant naukowy miesięcznika praktycznego sadownictwa SAD (od 2006 r.), członek Rady Naukowej działu ogrodnictwo czasopisma naukowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – Nauka Przyroda Technologie (od 2007 r.), członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (2013–2016).

Współorganizował 4 międzynarodowe konferencje naukowe, 19 edycji Dnia Otwartego Sadu Doświadczalnego w Wilanowie (od 1997 r.) i 12 edycji Międzynarodowych Targów Agrotechniki Sadowniczej FruitPro (od 2005 r.). Zorganizował i wyposażył w nowoczesną aparaturę badawczą specjalistyczne Laboratorium Fizjologii Owoców i Przechowalnictwa.

Za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne otrzymał liczne nagrody JM Rektora SGGW oraz został odznaczony Odznaką Honorową „Za Zasługi dla SGGW”, Złotym Krzyżem Zasługi i Odznaką Honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”.

Hobby: uprawa storczyków, zbieranie grzybów, filmy muzyczne i podróże.